Test dyn Frysk

Yn oanrin nei it Frysk Diktee, kinst no âlfest dyn Frysk teste mei dizze kwis. Do sjochst nei de fraach fuortendaliks ofsto it goed (grien) of fout (read) hast.

OmropFryslan
Gemaakt door OmropFryslan (User Generated Content*)User Generated Content is not posted by anyone affiliated with, or on behalf of, Playbuzz.com.
op 4 apr. 2017
1 / 6

Ien fleantúch, twa ...

2 / 6

Hokker wurd kloppet NET?

3 / 6

Hokker wurd is goed?

4 / 6

Wat is de Fryske oersetting fan 'verwaarlozen'?

5 / 6

Tel it oantal flaters yn dizze Fryske siswize: Minsken die't altiid nei in oar wize, ha de vinger de ferkearde kant ûtstean.

6 / 6

Us beppe hat nije 'onderzetters' krigen. Mar ja: hoe skriuwst dat yn it Frysk?

6
Questions left
These are 10 of the World CRAZIEST Ice Cream Flavors
Created by Tal Garner
On Nov 18, 2021