כיצד הייתם מגיבים אם הייתם רואים את הסיטואציה בסלון הכלות?

רשת13
Created By רשת13
On 2019 M07 28
Help Translate This Item

כיצד הייתם מגיבים אם הייתם רואים את הסיטואציה בסלון הכלות?

Calculating results

כיצד הייתם מגיבים אם הייתם רואים את הסיטואציה עם משגיח הכשרות?

Calculating results