ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಬಣ್ಣಗಳನ್ನ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡತ್ತೆ?

ತಿಳಿ, ಕಡು ಬಣ್ಣಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ? ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಿ.

Go back
1
2
3
4
5
6
7
8
ಕಡುಹಳದಿ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ:
ಕಡುಪಿಂಕ್ ಬಣ್ಣದ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ:
ಕಡುನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ:
ಕೆಡುಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ:
ಕಡುಕಿತ್ತಳೆ ಬಣ್ಣದ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ:
ಕಡುನೇರಳೆ ಬಣ್ಣದ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ:
ಕಡುಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ:
ಕೊನೇದಾಗಿ, ಹಳದಿ ಬಣ್ಣ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಬ್ರೈಟಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ? ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ:
Calculating...
Play Again?

Keep Reading

This post was created by a member of our community, where anyone can post awesome content.

Learn more or Create your own

Facebook Comments

Workaround to expand sticky correctly